• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรจิตโต
วัดโกรกกุลา
2
จตฺตภโย
วัดบึงบริบูรณ์
3
เขมิโย
วัดกะฮาดน้อย
4
โชติโก
วัดหนองขาม
5
ขันติโก
วัดศรีโนนคูณ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1