• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุฏฐาโน
วัดปรางค์ปราสาท
2
จารุวณฺโณ
วัดศ่าลาลอย
3
ฐิตเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
4
สุทธปญฺโญ
วัดศรีชมภู
5
กตปุญฺโญ
วัดบ้านท่าแก้ง
6
โสภณปญฺโญ
วัดหนองจันทิ
7
อธิปญฺโญ
วัดสีชมภู
8
ชาติชโย
วัดหนองจาน
9
กนฺตปญฺโญ
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
10
อภิปุญฺโญ
วัดมัชฌิมาวาส
11
ติสฺเทโว
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
12
อาภทฺธโร
วัดคลองไผ่ล้อม
13
วิชฺชากโร
วัดไพรีพินาศ
14
โชติปญฺโญ
วัดอิสวณ
15
ชวนปญฺโญ
วัดคลองสายบัว
16
สิริคุตฺโต
วัดป่ายาง
17
สญฺญโต
วัดบ้านแข้วนาราม
18
ปิยธมฺโม
วัดมหาคงคา
19
อนาลโย
วัดสุวรรณาราม
20
พุทธสีโล
วัดศรีมหาโพธิ์
21
ฉนฺทโก
วัดชัยภูมิพิทักษ์
22
ฐิตารกฺโข
วัดปทุมาวาส
23
ภทฺราวุฑโฒ
วัดดอนไฮ
24
จนฺทปญฺโญ
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1