• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุฏฐาโน
วัดปรางค์ปราสาท
2
จารุวณฺโณ
วัดศ่าลาลอย
3
ฐิตเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
4
อภิปุญฺโญ
วัดมัชฌิมาวาส
5
อนาลโย
วัดสุวรรณาราม
6
ฐิตารกฺโข
วัดปทุมาวาส
7
จนฺทปญฺโญ
วัดอัมพวัน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1