• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตปุญฺโญ
วัดบ้านท่าแก้ง
2
กนฺตปญฺโญ
วัดโพธิ์ห้วยหวาย
3
วิชฺชากโร
วัดไพรีพินาศ
4
โชติปญฺโญ
วัดอิสวณ
5
สิริคุตฺโต
วัดป่ายาง
6
สญฺญโต
วัดบ้านแข้วนาราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1