• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทธปญฺโญ
วัดศรีชมภู
2
อธิปญฺโญ
วัดสีชมภู
3
ชาติชโย
วัดหนองจาน
4
อาภทฺธโร
วัดคลองไผ่ล้อม
5
ภทฺราวุฑโฒ
วัดดอนไฮ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1