• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปาโล
วัดชุมพร
2
ปิยวณฺโณ
วัดชุมพร
3
รกฺขิโต
วัดจูมแพง
4
อคฺคปญฺโญ
วัดสัมพันธ์ต
5
โชติวโร
วัดหนองผักหลอด
6
อริยปญฺโญ
วัดสวรรค์คงคา
7
ผลปุญโญ
วัดอรุณราษฎร์
8
จตฺตมโล
วัดชัยบาล
9
กตปุญฺโญ
วัดวิเชียรธรรมาราม
10
สุทฺธจิตฺโต
วัดชัยมาลา
11
วชิรญาโณ
วัดสมอ
12
มหาญาโณ
วัดสมอ
13
โกสโล
วัดสง่า
14
ชิตจิตฺโต
วัดสายทอง
15
ชุตินฺธโร
วัดวิเชียรธรรมาราม
16
อธิปญฺโญ
วัดหนองม่วงวนาราม
17
คุตตวํโส
วัดศรีสะอาด
18
สิริธมฺโม
วัดสว่าง
19
อภินนฺโท
วัดศรีสะอาด
20
ทสฺสนีโย
วัดเสนาถไพบูลย์
21
สิริภทฺโท
วัดสงา
22
สิทฺธิญาโณ
วัดหนองโดนเทพนิมิต
23
อภิวณฺโณ
วัดอำภา
24
ฐิตเมโธ
วัดชัยชนะ
25
คมฺภีรธมฺโม
วัดชัยชุมพร
26
ปิยธมฺโม
วัดอารมณ์
27
สุวฒฺฑโน
วัดสมุนไพร
ทั้งหมด 27 รายการ
1 / 1