• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปุญฺโญ
วัดบึงชวน
2
ชาตเมธี
วัดหนองสองห้อง
3
อคฺคธมฺโม
วัดบึงชวน
4
มหาสกฺโก
วัดศีลาเขต
5
ฐิตนาโถ
วัดหนองสองห้อง
6
วรปญฺโญ
วัดบึงชวน
7
ปิยธโร
วัดชัยภูมิวนาราม
8
ธมฺมทีโป
วัดบูรณ์
9
รวิวณํโณ
วัดหนองสองห้อง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1