• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโสภโณ
วัดเพชนภูมิสุวรรณวราราม
2
ถิรสทฺโธ
วัดหนองกก
3
ญาณกโร
วัดอัมพวัน
4
อุปสโม
วัดเพชรดอนยาง
5
ตปสีโล
วัดศาลาทรง
6
มหิสฺสโร
วัดเพชรภูมิสุวรรรวราราม
7
กตปุญฺโญ
วัดทองคำพิง
8
โสภณจิตฺโต
วัดหนองแวง
9
อคฺคปญฺโญ
วัดเพชนภูมิสุวรรณวราราม
10
โชติวํโส
วัดโคกหินตั้ง
11
ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่าง
12
ปิยาจาโร
วัดโคกสว่าง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1