• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เขมรโต
วัดหนองประดู่
2
วชิรวํโส
วัดหนองยายบุตร
3
โอภาสกโร
วัดหนองยายบุตร
4
ชิตมาโร
วัดห้วทะเล
5
ปริสุทฺโธ
วัดโคกสว่าง
6
เขมาสโย
วัดโคกสว่าง
7
คุณสีโล
วัดสำราญ
8
จารุธมฺโม
วัดสำราญ
9
สีลสาโร
วัดสุนทรสราวาส
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1