• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติกฺขมโน
วัดอารมย์ชื่น
2
ปุสฺสวโร
วัดโคกหินตั้ง
3
อตฺตสาโร
วัดภิรมยาวาส
4
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีธาราม
5
สีลพโล
วัดโปร่งมีชัย
6
กตธมฺโม
วัดศาลาทรง
7
โสภณจิตฺโต
วัดบึงชวน
8
ญาณธโร
วัดสว่างโพธิ์งาม
9
สิริธมฺโม
วัดคลองสันติธรรม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1