• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถามวโร
วัดเพชรพัฒนาราม
2
อธิจิตฺโต
วัดใหม่สามัคคี
3
นนฺทสโม
วัดโคกคึม
4
สุนฺทโร
วัดกุดตาลาด
5
ธมฺมสาโร
วัดใหม่สามัคคี
6
เขมงฺกโร
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู
7
อนงฺคโน
วัดโพธิ์ศรีธาราม
8
จนฺทโสภโณ
วัดหนองตะครอง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1