• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สีลเตโช
วัดสวรรค์นคร
2
สนฺตมโน
วัดราษฎร์สามัคคี
3
สุนฺทโร
วัดราษฏร์สามัคคี
4
จารุธมฺโม
วัดเจดีย์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1