• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวฑฺฒโณ
วัดไพรีพินาศ
2
จิตฺตสํวโร
วัดชัยประสิทธิ์
3
อคฺคปญฺโญ
วัดใหม่บัวงาม
4
ฐิตปญฺโญ
วัดทรงศิลา
5
โชติวโร
วัดหนองหลอด
6
ปญฺญาวชิโร
วัดชัยภูมิวนาราม
7
กนฺตปญฺโญ
วัดทรงศิลา
8
สุธมฺโม
วัดวังก้านเหลือง
9
สุทฺธิจารี
วัดไพรีพินาศ
10
เขมจารี
วัดไพรีพินาศ
11
อธิปญฺโญ
วัดชัยภูมิวนาราม
12
คุณวโร
วัดหนังสังข์
13
สิริปญฺโญ
วัดทรงศิลา
14
อธิจิตฺโต
วัดหนองสังข์
15
สุจิตฺโต
วัดชัยประสิทธิ์
16
สิริจนฺโท
วัดทรงศิลา
17
อรุณธัมโม
วัดป่าหนองเขื่อง
18
สุนนฺโท
วัดศูนยืปฏิบัติธรรมวิมุตตาราม
19
โกวิโท
วัดทรงศิลา
20
อนงฺคโณ
วัดทรงศิลา
21
ปญุญาภรโณ
วัดไพรีพินาศ
22
ธมฺมโชโต
วัดชัยภูมิวนาราม
23
อภิธมฺโม
วัดสระแก้ว
24
จนฺทปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
25
คนฺธสาโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1