• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปณฺฑิโต
วัดหนองคูพัฒนา
2
วิมุตโต
วัดหนองคูพัฒนา
3
ฐิตธมฺโม
วัดอุดร
4
สุชีโว
วัดเกาะ
5
กิตติโสภโณ
วัดหนองคู
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1