• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตปุญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
2
อติเมโธ
วัดใหม่สำราญ
3
ปภาโส
วัดคลองเตย
4
โชติธมฺโม
วัดศรีสมพร
5
จารุวํโส
วัดโพนทอง
6
ปญฺญาวโร
วัดคลองเตย
7
ปญฺญาวีโร
วัดสมสะอาด
8
ชาคโร
วัดอุดรนพพาลัย
9
กิตฺติโสภโณ
วัดขสีนต์กัญญาวนาราม
10
อภิปุญฺโญ
วัดบ้านโสกรัง
11
จนฺทวณฺโณ
วัดหนองเตะครอง
12
ยสวฑฺฒโน
วัดชัยภูมิพิทักษ์
13
พุทฺธสีโล
วัดสามัคคี
14
ธมฺมิโก
วัดไผ่เงินวนาราม
15
ชยธมฺโม
วัดศิลามหาธาตุ
16
กลฺยาโณ
วัดศาลาวรรณ
17
ปญฺญาวชิโร
วัดเขต
18
สิริมงฺคโล
วัดป่าศิลางาม
19
ปริญฺญาโณ
วัดหนองประดู่
20
ปภาโส
วัดอุดรนพพาลัย
21
สุมงฺคโล
วัดท่าช้าง
22
ธิตวิปุโล
วัดกุดยาง (กู่อดง)
23
ธมฺมปาโล
วัดหนองบัวแดง
24
ชยันโต
วัดโปร่งคลองเหนือ
25
คุณวโร
วัดบ้านโนนสะอาด
26
อคฺคธมฺโม
วัดเขต
27
ปภาโส
วัดเขต
28
ปญฺญาธโร
วัดบุญธรรม
29
อธิมุตโต
วัดภูนกเขียน
30
อภินนฺโท
วัดป่าหนองลุมพุก
31
เขมปัญโญ
วัดเวฬุวันวราราม
32
กมฺมสุทฺโธ
วัดศรีมงคล
33
ยโสธโร
วัดหนองประดู่
34
นรินฺโท
วัดศรีธงชัย
35
จิวถุโร
วัดท่าแขกวนาราม
36
สรโณ
วัดห้วยกู่ม
37
ภูมฺมวโร
วัดเขต
38
ธมฺมทตฺโต
วัดบ้านโหล่นสามัคคีธรรม
39
ฐานิสฺสโร
วัดศาลาวรรณ
40
โสภณวาที
วัดชัยภูมิพิทักษ์
41
สุภทฺโท
วัดภูผาทอง
42
ฐิตธมฺโม
วัดใหม่เจริญธรรม
43
ปภสฺสโร
วัดหนองไห
44
จารุธมฺโม
วัดราษฎร์ดำเนิน
45
นนฺทิโก
วัดดาวเรือง
46
ธมฺมิสฺสโร
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
47
ถาวโร
วัดโนนเก่าใหญ่
48
ญาณสมฺปนฺโน
วัดศรีสุมังคลาราม
49
ปญฺญาวโร
วัดอุดรนพพาลัย
50
กตปุญญฺโญ
วัดสามัคคี
ทั้งหมด 50 รายการ
1 / 1