• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชาคโร
วัดอุดรนพพาลัย
2
ปภาโส
วัดอุดรนพพาลัย
3
สุมงฺคโล
วัดท่าช้าง
4
ชยันโต
วัดโปร่งคลองเหนือ
5
อธิมุตโต
วัดภูนกเขียน
6
ปญฺญาวโร
วัดอุดรนพพาลัย
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1