• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภินันโท
วัดเกาะแก้ว
2
สุภทฺโท
วัดสว่างนาฮี
3
กตปุญฺโญ
วัดภูมิสวรรค์
4
ธีรปญฺโญ
วัดโปร่งคลอง
5
มหาลาโภ
วัดโนนสะอาด
6
สิรินฺธโร
วัดสว่างนามน
7
ฐิตมโน
วัดทักษิณ
8
สนฺตกาโย
วัดโนนแต้
9
กิตฺติปุญฺโญ
วัดนรเทพหนองขาม
10
สมิทฺธาโภ
วัดภูมิรัตนาราม
11
จกฺกธมฺโม
วัดภูมิรัตนาราม
12
สปฺปญฺโญ
วัดสว่างนามน
13
สิริสาโร
วัดปทุมวัน
14
สิริปุญฺโญ
วัดมณีรัตน์
15
ภทฺทปญฺโญ
วัดศรีดาวเรือง
16
นาถธมฺโม
วัดโนนสะอาด
17
สุขิโต
วัดหนองโก
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1