• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารคโต
วัดทุ่งลุยลาย
2
ธีรปญฺโญ
วัดโนนสะอาด
3
กตปญฺโญ
วัดทุ่งสว่างวนาราม
4
อภิปุญฺโญ
วัดถาวรนิมิต
5
อตุโล
วัดบ้านทุ่งลุย
6
จิตฺตธมฺโม
วัดนาผักเสียน
7
วชิรญาโณ
วัดป่าชัยมงคล
8
สุขิโต
วัดราษฎร์สามัคคี
9
ปิยวณฺโณ
วัดเวฬุวัน
10
จนฺทวํโส
วัดมงคลศรี
11
มหาวีโร
วัดเขาวงค์ศรีเขต
12
ฉนฺทกโร
วัดกุดมะนาว
13
คมฺภีรปญฺโญ
วัดอัมพวัน
14
สุวิชโย
วัดป่าเรไร
15
ฐานวีโร
วัดหนองม่วง
16
สิริธมฺโม
วัดป่าชัยมงคล
17
กิตฺติธโร
วัดรัฐถิวัลย์
18
มนตรี
วัดนาผักเสี้ยน
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1