• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิปุญฺโญ
วัดถาวรนิมิต
2
จนฺทวํโส
วัดมงคลศรี
3
สุวิชโย
วัดป่าเรไร
4
กิตฺติธโร
วัดรัฐถิวัลย์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1