• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุปสนฺโต
วัดจันทรังษี
2
อาสโภ
วัดหนองแสง
3
ติสฺสวโร
วัดเชตวนาราม
4
ปญฺญาธโร
วัดโนนงาม
5
คุณวีโร
วัดห้วยงูเหลือม
6
คณิตฺโต
วัดโชติการาม
7
สิริจนฺโท
วัดศรีปุญญนิมิต
8
กิตฺติฐาโน
วัดศรีสุข
9
อรุโณ
วัดดอนดู่
10
ธมฺมธีโร
วัดศรีสุข
11
ฐิตธมฺโม
วัดนาหว้า
12
ธมฺมทีโป
วัดจันทรังษี
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1