• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนาวิโล
วัดวังแคน
2
สนฺตจิตฺโต
วัดสระเกษ
3
ปิยธมฺโม
วัดหนองเรือ
4
อตฺถกโร
วัดพิทยาราม (ธ)
5
ทนฺตจาโร
วัดกุดปลาดุก
6
ปญฺญาทีโป
วัดกุดน้ำกิน
7
โชติโก
วัดวังแคน
8
จกฺกวโร
วัดนาคำ
9
อนิญฺชิโต
วัดบ้านดอนดู่
10
ปญฺญาธโร
วัดโนนดู่
11
ถาวโร
วัดนาหว้า
12
ฐิตมโน
วัดโคกค่าย
13
สุภกิจฺโจ
วัดป่านาดอกไม้
14
ฐิตคุโณ
วัดดงเฒ่าเก่า
15
สุรปญฺโญ
วัดบ้านหนองมะแซว
16
อารยธมฺโม
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
17
ปญฺญาสาโร
วัดดอนดู่
18
ฐานวีโร
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
19
สุชานนฺโท
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
20
โชติโสภโณ
วัดสระเกษ
21
กิตฺติภทฺโท
วัดเทพมงคล
22
ถิรปุญฺโญ
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
23
โกสโล
วัดดงเฒ่าเก่า
24
โชติญาโณ
วัดนายม
25
สมาจาโร
วัดระฆังทอง
26
จนฺทาโภ
วัดหนองขาม
27
ฐานวุฑฺโฒ
วัดนายม
28
ถาวโร
วัดนาสีนวล
29
ยโสธโร
วัดห้วยร่องคำ
30
ยติโก
วัดนาหว้า
31
ฐานวโร
วัดพันธวิชา
32
สิริจนฺโท
วัดสร้างนกทา
33
ปภาโส
วัดหนองนาเทิง
34
สนฺตจิตฺโต
วัดระฆังทอง
35
กิตฺติกโร
วัดทิพยาราม (ธ)
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1