• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตสาโร
วัดแมดใน
2
ปญฺญาวุโธ
วัดกุงชัย
3
โกสโล
วัดเหล่าเลิง
4
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
5
อมโร
วัดยางช้า
6
อนุตฺตโร
วัดกุงชัย
7
อภินนฺโท
วัดไร่ขี
8
สุรเตโช
วัดแมดนอก
9
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำท่วม
10
สนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ศิลา
11
คุณฺสมฺปนฺโน
วัดหนองนกหอ
12
กตปุญฺโญ
วัดหนองหิ้ง
13
ปภงฺกโร
วัดป่าหนองยศ
14
สิริจนฺโท
วัดอำนาจ
15
วรธมฺโม
วัดอำนาจ
16
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
17
จนฺทสาโร
วัดอัมพวัน
18
อคฺควณฺโณ
วัดเจริญจิตร
19
ปิยธมฺโม
วัดอำนาจ
20
ปภาโส
วัดหนองหิ้งโคกเจริญ
21
จารุวณฺโณ
วัดเหล่าฝ้ายน้อย
22
กตปุญฺโญ
วัดบ้านหนองนกหอ
23
สุมงฺคโล
วัดเหล่าฝ้าย
24
วุฑฺฒิญาโณ
วัดอำนาจ
25
ธีรเมธี
วัดอำนาจ
26
ปิยวณฺโณ
วัดหนองหิ้ง
27
สนฺตจิตฺโต
วัดอำนาจ
28
ฐานวีโร
วัดไร่ขี
29
มหาวีโร
วัดเหล่าฝ้าย
30
อุตฺตโม
วัดโพธิ์ศิลา
31
สุจิตฺโต
วัดอำนาจ
32
สุธมฺโม
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1