• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
2
อมโร
วัดยางช้า
3
สิริจนฺโท
วัดอำนาจ
4
วรธมฺโม
วัดอำนาจ
5
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
6
ปภาโส
วัดหนองหิ้งโคกเจริญ
7
สุมงฺคโล
วัดเหล่าฝ้าย
8
วุฑฺฒิญาโณ
วัดอำนาจ
9
ธีรเมธี
วัดอำนาจ
10
ปิยวณฺโณ
วัดหนองหิ้ง
11
สนฺตจิตฺโต
วัดอำนาจ
12
ฐานวีโร
วัดไร่ขี
13
สุจิตฺโต
วัดอำนาจ
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1