• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทสีโล
วัดเทพมงคลพิชัย
2
อาทิจโจ
วัดสุวรรณโพธิชัย
3
อธิปัญโญ
วัดป่าอัมมาวิปัสสนาราม
4
จิรสีโล
วัดศรีประทุม
5
นาถสีโล
วัดสว่างศรีมงคล
6
สุภทฺโท
วัดศรีสังวาลย์อุดมเขต
7
สมปนฺโน
วัดศิริชัยพัฒนาราม
8
สุภาจาโร
วัดป่าธัมาวิปัสสนาราม
9
คุณวํโส
วัดศิริชัยพัมนาราม
10
จิรฑฒฺโน
วัดประสานศรัทธา
11
ปรกฺกโม
วัดโพธิสมพร
12
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดโนนสวรรค์
13
จนฺทปชโชโต
วัดสว่างวนาราม
14
ปริชโย
วัดมัชฌิมโพธิการาม
15
เขมจาโร
วัดถาวรสามัคคี
16
ปภากโร
วัดศรีประทุม
17
นิภาธโร
วัดประดู่สิน
18
คุณธาโร
วัดศรีวิลัย
19
อุทโย
วัดราษฎร์สามัคคี
20
ถิรคุโณ
วัดสุวรรณโพธิ์ชชัย
21
ธมฺมโชโต
วัดศิริราษฎร์อุปถัมภ์
22
มหาคุโณ
วัดสามัคคีทรงธรรม
23
ญาณวีโร
วัดสังฆนิมิต
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1