• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทสีโล
วัดเทพมงคลพิชัย
2
นาถสีโล
วัดสว่างศรีมงคล
3
สุภทฺโท
วัดศรีสังวาลย์อุดมเขต
4
สุภาจาโร
วัดป่าธัมาวิปัสสนาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1