• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อรจาโร
วัดศรีสว่างประจันตเขต
2
ธมฺมทีโป
วัดศรีสว่างประจันตเรต
3
ฐิตโสภโณ
วัดศิริชัยทรงธรรม
4
สุทฺธปญฺโญ
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
5
ติสฺสโร
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
6
เถรธมฺโม
วัดบ้านเทพ
7
ญาณสาโร
วัดอรัญญวาส
8
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดทุ่งสว่าง
9
วรปญฺโญ
วัดเทพนิมิตร
10
วรญาโณ
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
11
วิมโล
วัดเทพนิมิตร
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1