• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริธมฺโม
วัดธาตุกู่ประภาชัย
2
อนุตฺตโร
วัดทรงธรรมศรีสมัย
3
เตชธมฺโม
วัดชัยชนะวิทยาราม
4
จนิทสาโร
วัดป่าเทพมงคล
5
พลสมฺปนฺโน
วัดศรีจูมพร
6
อคฺคจิตโต
วัดสามัคคีธรรม
7
จิรธมฺโม
วัดศิลาถาวร
8
สิรินฺธโร
วัดบูรพา
9
คมฺภีโร
วัดบูรพา
10
สุเมธโส
วัดศิริชัยเจริญธรรม
11
สิริวิชโย
วัดพรหมประสิทธิ์
12
โกวิโท
วัดศิริชัยเจริญ
13
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดศรีจุมพร
14
ฐานทตฺโต
วัดศิลาถาวร
15
กลฺยาโณ
วัดศิริมงคล
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1