• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคปญฺโญ
วัดพิศาลรัญญาวาส
2
ปุญฺญวนโต
วัดพิศาลรัญญาวาส
3
สุจิตฺโต
วัดศิริมงคล
4
สญฺญจิตโต
วัดหนองภัยศูนย์
5
วิสารโท
วัดสามัคคีศรีสาคร
6
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
7
สุวณฺณกาโย
วัดศรีสระแก้ว
8
จนฺทสาโร
วัดอุดมพัฒนาราม
9
วรวุฑฺโฒ
วัดศรีสว่างสมสะอาด
10
สุมโณ
วัดอุดมพัฒนาราม
11
ปุญฺญฺกาโม
วัดศรีสระแก้ว
12
อาภรโณ
วัดพิศาลอรัญาวาส
13
คุณากรโร
วัดพิศาลอรัญญาวาส
14
คุณวีโร
วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
15
ฐิติโก
วัดพิศาลรัญญาวาส
16
สุเมโธ
วัดอุดมพัฒนาราม
17
จิตฺตปาโล
วัดศรีสุมังคล
18
พรหฺมสโร
วัดป่าอุทยาน
19
สุวณฺโณ
วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
20
อตฺตทนฺโต
วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
21
คุณากโร
วัดรัตนาราม
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1