• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุญฺญวนโต
วัดพิศาลรัญญาวาส
2
อาภรโณ
วัดพิศาลอรัญาวาส
3
คุณากรโร
วัดพิศาลอรัญญาวาส
4
คุณวีโร
วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
5
พรหฺมสโร
วัดป่าอุทยาน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1