• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนุตตฺโร
วัดศรีจันทร์
2
อภินนฺโท
วัดสุวรรณาราม
3
อนุตตฺโร
วัดป่าโนนทอง
4
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
5
ปิยสีโล
วัดศรีจันดาประชาอุทิศ
6
ครุธมฺโม
วัดสามัคคีเจริญธรรม
7
อิทธิเตโช
วัดศิริทรงธรรม
8
จนฺทโสภี
วัดโนนคำวิเวก
9
ปญฺญาวโร
วัดศิริทรงธรรม
10
ปภสฺสโร
วัดป่าโนนคำวิเศษ
11
ปุญฺญกาโม
วัดศิริทรงธรรม
12
กิตฺติญาโณ
วัดจอมมณี
13
ขนฺติโก
วัดศรีสว่างอุดมพร
14
ธมฺมทีโป
วัดโชคอำนวย
15
ชยภินฺนโท
วัดศรีสว่าง
16
สิริธมฺโม
วัดศรีสว่างอุดมพร
17
วิทูโร
วัดผาด้วง
18
ขนฺติจิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1