• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์
2
สีลเตโช
วัดอัมพวัน
3
โสภโณ
วัดสำราญ
4
ฐิตมโน
วัดสะอาด
5
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
6
เถรธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
7
ชินทตฺโต
วัดชมภูคำ
8
ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์
9
คำรัง
วัดธาตุ พระอารามหลวง
10
สัจาสังข์
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
11
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านเหล่าหลวง
12
รตนวชิโณ
วัดธาตุ พระอารามหลวง
13
วชิรปญฺโญ
วัดสว่างอรุณ
14
จนฺทธมฺโม
วัดศรีนวล
15
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
16
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
17
อาภสฺสโร
วัดสำราญราษฎร์
18
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบาลเรือง
19
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
20
ธมฺมทีโป
วัดบริบูรณ์
21
จนฺทเมธี
วัดโนนราศี
22
อธิจิตฺโต
วัดดุสิตาราม
23
ปิยวาจโก
วัดสว่างอารมณ์
24
ธมฺมปสิทฺธิ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
25
อนามโย
วัดมัคคาลัย
26
โชติวโร
วัดอัมพวัน
27
คนฺธวโร
วัดโพนแพง
28
ฐานิสฺสโร
วัดศรีทอง
29
เตชวโร
วัดนายมวนาราม
30
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
31
สิริปุญฺโญ
วัดป่าสุขิตาราม
32
ชยธมฺโม
วัดศิริมงคล
33
ทีฆายุโก
วัดศิริทรงธรรม
34
ฐิตธมฺโม
วัดทุ่งสว่าง
35
นรินฺโท
วัดบูรณ์
36
ปิยสีโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
37
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
38
ยสปาโล
วัดชัยมงคล
39
โสภณปุญฺโญ
วัดสะอาด
40
ปญฺญาทีโป
วัดศรีโนนเรือง
41
โสภณเมธี
วัดดาวเรือง
42
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
43
ปคุณธมฺโม
วัดเทพนิมิตวราราม
44
ทีปธมฺโม
วัดไชโย
45
แสนปาลี
วัดธาตุ พระอารามหลวง
46
อคฺคธมฺโม
วัดป่ามิ่งเมือง
47
ญาณสทฺโธ
วัดป่าชัยวัน
48
สิริวณฺณเมธี
วัดธาตุ พระอารามหลวง
49
ธมฺมโชโต
วัดศรีสุก
50
อนากุโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
ทั้งหมด 785 รายการ
1 / 16