• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
2
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
3
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
4
สุจิตฺโต
วัดธาตุ พระอารามหลวง
5
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
6
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างหนองบัว
7
สุวฑฺฒนกิตฺติ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
8
ธีรวํโส
วัดศรีสว่าง
9
เตชธมฺโม
วัดศรีโกศลวนาราม
10
กตปุญฺโญ
วัดประดู่ทอง
11
จารุธมฺโม
วัดบุญมาประดิษฐ์
12
จิรสุโภ
วัดสว่างยางคำ
13
ปญฺญาทีโป
วัดบึงสว่าง
14
ธมฺมเตโช
วัดสว่างโนนงาม
15
กวิวํโส
วัดซำภูทองเหนือ
16
วสนฺตเวที
วัดธาตุ พระอารามหลวง
17
สิทฺธิเมธี
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
18
วีรยุทฺโธ
วัดโพธิ์
19
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดราษี
20
ปุญฺญภทฺโท
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
21
นนฺทกฺวี
วัดแจ้งสว่างนอก
22
พทฺธธมฺโม
วัดชลประธาน
23
สุนฺทโร
วัดสว่างคำมี
24
วิริยชโย
วัดชลประทาน
25
วิสุทฺธิเมธี
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
26
สุจิณฺโณ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
27
กุสลสิริ
วัดสว่างหนองบัว
28
ถาวรธมฺโม
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
29
จิรจิตฺโต
วัดชลประธาน
30
อํสุสีโล
วัดบึงสว่าง
31
พุทธวโร
วัดทุ่งชัย
32
ติสฺสโร
วัดซำภูทองเหนือ
33
ฉวิวณฺโณ
วัดราษี
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1