• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
2
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
3
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
4
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างหนองบัว
5
สุวฑฺฒนกิตฺติ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
6
จารุธมฺโม
วัดบุญมาประดิษฐ์
7
วิสุทฺธิเมธี
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
8
สุจิณฺโณ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
9
กุสลสิริ
วัดสว่างหนองบัว
10
ถาวรธมฺโม
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1