• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาทีโป
วัดบึงสว่าง
2
นนฺทกฺวี
วัดแจ้งสว่างนอก
3
อํสุสีโล
วัดบึงสว่าง
4
ติสฺสโร
วัดซำภูทองเหนือ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1