• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนวชิโณ
วัดธาตุ พระอารามหลวง
2
ปิยวาจโก
วัดสว่างอารมณ์
3
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
4
สุขถาวโร
วัดโพธิ์ศรี
5
เขมนนฺโท
วัดสีลาขันธ์
6
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดเจติยภูมิ
7
อาจารธมฺโม
วัดสิลาอาสน์
8
โอภาโส
วัดเกาะแก้ว
9
ธนปญฺโญ
วัดอุทัยวนาราม
10
สิริจนฺโท
วัดโพนทอง
11
สุปญฺโญ
วัดสว่างสุทธาราม
12
อุตฺตมญาโณ
วัดเวฬุวัน
13
ปญฺญาธโร
วัดหรคุณ
14
จิตฺตทนฺโต
วัดกู่ประภาชัย
15
สิริปญฺโญ
วัดโพนทอง
16
เตชธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
17
ปญฺญาวโร
วัดบูรพาภิรมยาราม
18
สิรินฺธโร
วัดอุทุมพร
19
อธิปญฺโญ
วัดท่าน้ำพอง
20
เตชธมฺโม
วัดอิสาณ
21
ธีรภทฺโท
วัดโพนทอง
22
ปิยธมฺโม
-
23
สิริวณฺโณ
วัดสว่างแสงอรุณ
24
ปสนฺนจิตฺโต
วัดบัวระพา
25
จนฺทวํโส
วัดป่าเทพนิมิต
26
ภทฺทจารี
วัดท่าน้ำพอง
27
จิตวิชิโย
วัดศรีจันทร์
28
ภูริวฑฺฒโน
วัดหนองกุง
29
พลวฑฺฒโน
วัดป่าศรีเจริญธรรม
30
คมฺภีรเสฏฺโฐ
วัดป่าเทพนิมิต
31
สิริปญฺโญ
วัดหนองกุง
32
ฐิตธมฺโม
วัดเทพนิมิตวราราม
33
จกฺกวโร
วัดสุนันทาวาส
34
สิริมงฺคโล
วัดอุทุมพร
35
จารุธมฺโม
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
36
ฐานวโร
วัดสระทอง
37
จนฺทสาโร
วัดนันทิการาม
38
ปิยธมฺโม
วัดท่าเกษมสามัคคี
39
สิริคุตฺโต
วัดบูรพาภิรมยาราม
40
ปสนฺนจิตฺโต
วัดโพธิ์ศรี
41
อภิปุญฺโญ
วัดศรีนวล
42
อิสฺสรธมฺโม
วัดโนนสระบัว
43
สุรินฺโท
วัดโพนทอง
44
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำพอง
45
วสุตฺตโม
วัดสุริยะสว่าง
46
นนฺทโก
วัดอิสาณ
47
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
48
ผลญาโณ
วัดสระแก้ว
49
กิตฺติฐาโน
วัดนันทิการาม
50
จรณสมฺปนฺโน
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 62 รายการ
1 / 2