• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
2
สุปญฺโญ
วัดสว่างสุทธาราม
3
เตชธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
4
อภิปุญฺโญ
วัดศรีนวล
5
วสุตฺตโม
วัดสุริยะสว่าง
6
ปภสฺสโร
วัดสระแก้ว
7
ผลญาโณ
วัดสระแก้ว
8
จรณสมฺปนฺโน
วัดสระแก้ว
9
จารุธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
10
ถาวโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1