• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
2
ยสปาโล
วัดชัยมงคล
3
ธมฺมครุโก
วัดจันทรประสิทธิ์
4
ธมฺมปญฺโญ
วัดสว่างโนนเพียง
5
ญาณวีโร
วัดสว่างโนนเพียง
6
มหาญาโณ
วัดจันทรประสิทธิ์
7
โกวิโท
วัดสามัคคีธรรม
8
อคฺคเตโช
วัดจันทรประสิทธิ์
9
ญาณวุฑฺโฒ
วัดจันทรประสิทธิ์
10
ธีรสุปภาโส
วัดจันทรประสิทธิ์
11
วิสุทฺโธ
วัดขวัญเมืองพลาราม
12
จิณฺณธมฺโม
วัดจันทรประสิทธิ์
13
ปญฺญาวชิโร
วัดจันทรประสิทธิ์
14
กนฺตสทฺโธ
วัดสว่างโนนเพียง
15
ปริชาโน
วัดสว่างโนนเพียง
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1