• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
2
ภูริปญฺโญ
วัดมงคลหลวง
3
อุตฺตโร
วัดมงคลหลวง
4
สุภกิจฺโจ
วัดมงคลหลวง
5
สุมิตฺโต
วัดมงคลหลวง
6
อนงฺคโณ
วัดโพธิ์ชัย
7
จิรสุโภ
วัดมงคลหลวง
8
ธนปญฺโญ
วัดเขมาภิรมณ์
9
ธนปญฺโญ
วัดมงคลหลวง
10
กวิสฺสโร
วัดมงคลหลวง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1