• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านเหล่าหลวง
2
กุสลจิตฺโต
วัดเอี่ยมไพบูล์
3
สุทฺธสีโล
วัดศรีมหาโพธิ์
4
อคฺคธมฺโม
วัดแคนเหนือ
5
ฐิตลาโภ
วัดสว่างจูมทอง
6
ธมฺมทีโป
วัดสว่างจูมทอง
7
จารุวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
8
อารยธมฺโม
วัดศรีมหาโพธิ์
9
กนฺตธมฺโม
วัดแคนเหนือ
10
อภิปาโล
วัดแคนเหนือ
11
ชยานนฺโท
วัดแคนเหนือ
12
สจฺจญาโณ
วัดเอี่ยมไพบูล์
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1