• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติวโร
วัดอัมพวัน
2
ปภสฺสโร
วัดสวัสดี
3
ปภสฺสโร
วัดชัยสวาสดิ์
4
ทีปธมฺโม
วัดนันทาราม
5
ขนฺติธมฺโม
วัดโชติการาม
6
กตสาโร
วัดโชติการาม
7
พุทฺธญาโณ
วัดโพธิ์ศรี
8
วรสทฺโธ
วัดอัมพวัน
9
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ศรี
10
โชติมนฺโต
วัดธาตุกู่ทอง
11
ขนฺติธมฺโม
วัดฤาษี
12
กิตฺติปาโล
วัดป่าไพศาลสามัคคี
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1