• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติวโร
วัดอัมพวัน
2
กตสาโร
วัดโชติการาม
3
วรสทฺโธ
วัดอัมพวัน
4
โชติมนฺโต
วัดธาตุกู่ทอง
5
ขนฺติธมฺโม
วัดฤาษี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1