• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์
2
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
3
ธมฺมทีโป
วัดบริบูรณ์
4
ทีปธมฺโม
วัดไชโย
5
จนฺทวณฺโณ
วัดธงชัย
6
ยโสธโร
วัดจันทราคม
7
ปริสุทฺโธ
วัดบ้านบ่อทอง
8
ปริปุณฺโณ
วัดสมสะอาด
9
ธมฺมโชโต
วัดป่าเรไรย์
10
สุทฺธจิตฺโต
วัดสระโนน
11
จนฺทสาโร
วัดชัยศรี
12
ธนิสฺสโร
วัดท่าบึง
13
ฉินฺนกาโม
วัดดงกลาง
14
พลปญฺโญ
วัดสว่างจันทร์
15
พทฺธธมฺโม
วัดศรีตาล
16
เขมจิตฺโต
วัดไชโย
17
ฐิตวโร
วัดศรีตาล
18
ชุตินฺธโร
วัดเทพปูรณาราม
19
สิริวณฺโณ
วัดบริบูรณ์
20
ธีรปญฺโญ
วัดโพธิ์ขุมดิน
21
ธีรชโย
วัดกลาง
22
อินฺทปญฺโญ
วัดเทพปูรณาราม
23
กมฺมสุทฺโธ
วัดโพธิ์ขุมดิน
24
สารธมฺโม
วัดจอมศรีมุนี
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1