• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์
2
ธมฺมทีโป
วัดบริบูรณ์
3
สิริวณฺโณ
วัดบริบูรณ์
4
ธีรปญฺโญ
วัดโพธิ์ขุมดิน
5
กมฺมสุทฺโธ
วัดโพธิ์ขุมดิน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1