• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตมโน
วัดสะอาด
2
ชินทตฺโต
วัดชมภูคำ
3
โสภณปุญฺโญ
วัดสะอาด
4
ถาวรธมฺโม
วัดโพธิ์กลาง
5
สุวิชาโน
วัดโพธิ์กลาง
6
สุจิตฺโต
วัดสะอาดโพธิ์ศรี
7
อภิชาโต
วัดฉิมพลี
8
สุภจิตฺโต
วัดขนุนโพธิ์
9
ฉนฺทสุโภ
วัดศรีสุข
10
กมโล
วัดสะอาด
11
อตฺตคุตฺโต
วัดสะอาด
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1