• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนามโย
วัดมัคคาลัย
2
นรินฺโท
วัดบูรณ์
3
รกฺขิตวณฺโณ
วัดธาตุ พระอารามหลวง
4
สิริธมฺโม
วัดนิเวศน์วิทยาราม
5
กิตฺติปโภ
วัดดอนศิลา
6
ธนวํโส
วัดชุมพร
7
ทสฺสนธมฺโม
วัดทรงศิลา
8
โฆสธมฺโม
วัดท่าละหาน
9
รตนโชโต
วัดธาตุ พระอารามหลวง
10
โชติญาโณ
วัดเกตุศิริธรรม
11
ธีรสาโร
วัดบุพพาราม
12
กนฺตวีโร
วัดทรงศิลา
13
อินทโชโต
วัดศีลขันธาราม
14
โฆสธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
15
อนุตฺตโร
วัดสุนทราวาส
16
ถิรญาโณ
วัดทรงศิลา
17
ถิรปุญฺโญ
วัดสว่างโพธิ์งาม
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1