• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมปสิทฺธิ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
2
ฐิตธมฺโม
วัดสิมมาราม
3
ยสินฺธโร
วัดนทีศิลาราม
4
ปุญฺญพหุโล
วัดโนนพานิช
5
สุมงฺคโล
วัดมณีจอมธรรม
6
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างโพธิ์ศรี
7
พลวเตโช
วัดบึงแก้ว
8
ฐิตจาโร
วัดสวรรคงคา
9
อคฺคปญฺโญ
วัดถาวรนิมิตร
10
ขนฺติพโล
วัดแจ้งสว่างนอก
11
ชุติทตฺโต
วัดนาถวนาราม
12
อานนฺทเมธี
วัดโพธิ์ทอง
13
กตปุญฺโญ
วัดโพธิ์ทอง
14
ปสิทฺธิธารี
วัดโนนราศรี
15
สุภสิทฺธิ
วัดโพธิ์ทอง
16
วิสุทธิเมธี
วัดท่าลี่
17
จิรภทฺโท
วัดท่าลี่
18
กนฺตวีโร
วัดโพธิ์ทอง
19
นราสโภ
วัดโพธิ์ศรี
20
ชยเมธาวี
วัดป่าสุนทรวนาราม
21
อิสิญาโณ
วัดโสกม่วงสามัคคี
22
ปญฺญาสาโร
วัดโนนพานิช
23
ฐานวโร
วัดป่าภูเม็งทอง
24
พุทฺธสีโล
วัดสว่างรังษี
25
ญาณสิทฺธิวาที
วัดธาตุ พระอารามหลวง
26
อาภสฺสโร
วัดโนนสูง
27
สิริปญฺโญ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
28
ฐิตวตฺโต
วัดป่าศรีเจริญธรรม
29
สิริวฑฺโฒ
วัดสระมงคล
30
ฐิตวํโส
วัดโนนศิลา
31
จนฺทปชฺโชโต
วัดตระคลองโพธิ์
32
สมตฺโถ
วัดชัยมงคล
33
จนฺทนาโม
วัดป่านันทิกวัน
34
สุวิชฺโช
วัดป่านันทิกวัน
35
ธีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
36
ธมฺมรกฺขิโต
วัดเวียงไชย์
37
คุตฺตญาโณ
วัดศรีชมชื่น
38
ฐิตญาโณ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
39
จนฺทวโร
วัดสำราญ
40
คุณสาโร
วัดถาวรนิมิตร
41
สมจิตฺโต
วัดสวรรคงคา
42
พทฺธกวี
วัดโพธิ์ทอง
ทั้งหมด 42 รายการ
1 / 1