• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตติธโร
วัดประชาราษฎร์บำรุง
2
วชิรญาโณ
วัดวิเวกบูรพาชัย
3
อาภาภโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
4
โชตินนโ?
วัดศรีอินทร์แปลง
5
ปภาโส
วัดสว่างสามัคคี
6
ฐานวโร
วัดตูมคำ
7
สิริธโร
วัดวิสุทธิการาม
8
อมโร
วัดท่าสว่างศรีสำราญ
9
สุมโน
วัดโพธิ์ชัย
10
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัย
11
ฐานจาโร
วัดสระบัวบาน
12
อริยวํโส
วัดสมถะเจริญ
13
สุรสกฺโก
วัดโพธิ์ชัย
14
กตทีโป
วัดศรีมงคล
15
สุทฺธญาโณ
วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว
16
สุชาโต
วัดธรรมเสนาพัฒนาราม
17
สิริปุญโญ
วัดประดิษฐวนาราม
18
ฐิตธมฺโม
วัดบัวจูม
19
สุทฺธจิตฺโต
วัดสำราญธรรมคุณ
20
สุมงคโล
วัดประชาราษฎร์บำรุง
21
สิริวโร
วัดศรีคุณเมือง
22
ปิยธโร
วัดมัชฌิมาวาส
23
วีรสกฺโก
วัดป่าวิเวกโนนแคน
24
วรธมฺโม
วัดมัชฌิมาวาส
25
จารุธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
26
วิสุทฺโธ
วัดโนนสะอาด
27
ยสินฺธโธ
วัดวารีศรีสะอาด
28
ปุณณชมฺโม
วัดอุทิศยาราม
29
ปัญญาวชิโร
วัดโพธิสมภรณ์
30
ฐิตสทฺโธ
วัดโพธิสมภรณ์
31
สิริทโม
วัดมัชฌิมาวาส
32
โชติธัมโม
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
33
ติสฺสโร
วัดดงอุดมวนาราม
34
ปุญญกาโม
วัดศรีทัศน์
35
ปภาโส
วัดหนองบุ
36
ปญฺญสาโร
วัดธรรมศิริบัณฑิต
37
จนฺทธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
38
กตปุญโญ
วัดป่าวิเวกโนนแคน
39
ฐานจาโร
วัดบ้านเม่น
40
โอภาโส
วัดโพธิ์ชัย
41
ญาณธมโม
วัดวิเวกบูรพาชัย
42
สุจิณโณ
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
43
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีชมชื่น
44
อติธมฺโม
วัดสุวรรณุทการาม
45
จิตฺตปญฺโญ
วัดท่าสว่างไพฑูรย์
46
กุสลจิตฺโต
วัดโนนสะอาด
47
กิตติญาโณ
วัดศรีสว่าง
48
อตฺตสาโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
49
ถาวรธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
50
จนฺทาโภ
วัดมัชฌิมาวาส
ทั้งหมด 52 รายการ
1 / 2