• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตวิริโย
วัดศรีธาตุประมัญชา
2
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
3
วิชิรญาโณ
วัดธาตุหนองแวง
4
อาทิจฺโจ
วัดป่าคำอ้อ
5
อุตตมปญโญ
วัดป่าเทพนิมิต
6
ทีปงฺกโร
วัดศรีสว่าง
7
ธมฺมิโก
วัดสว่างบรมนิวาส
8
สิทธิธมฺโม
วัดชัยภูมิ
9
ฐานจาโร
วัดโนนสำราญ
10
ถาวโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
11
ปญญาธโร
วัดชศรีสว่างธาราม
12
วิจิตฺตธมฺโม
วัดชัยภูมิ
13
สาทโร
วัดบุรพาชัย
14
สนฺตจิตฺโต
วัดชัยภูมิ
15
ถิรจิตฺโต
วัดมัคคราราม
16
กิตติปญฺโญ
วัดชัยภูมิ
17
จิตฺตถาโร
วัดป่าสามัคคีธรรม
18
จนฺทสาโร
วัดสระแก้ว
19
ปัญญาทีโป
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
20
ฐิตมโน
วัดศรีธาตุประมัญชา
21
จนฺทสโร
วัดศรีสง่าวธาราม
22
ขันติคุณ
วัดบรมโพธิสมภรณ์
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1