• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตวิริโย
วัดศรีธาตุประมัญชา
2
อุตตมปญโญ
วัดป่าเทพนิมิต
3
ธมฺมิโก
วัดสว่างบรมนิวาส
4
จนฺทสาโร
วัดสระแก้ว
5
ฐิตมโน
วัดศรีธาตุประมัญชา
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1