• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
2
วิชิรญาโณ
วัดธาตุหนองแวง
3
ถาวโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
4
วิจิตฺตธมฺโม
วัดชัยภูมิ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1